ΜΕΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ

Πρόεδρος Μακρίδης Βασίλειος
Αντιπρόεδρος Α’ Κεχαγιάς Χαρίτων
Αντιπρόεδρος Β’ Γιατσιάτσιος Στυλιανός
Γενικός Γραμματέας Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος
Ταμίας: Κοτόπουλος Μιχαήλ
Μέλη: Στύλος Απόστολος
  Λύτης Αντώνιος
  Λαβιδάς Γεώργιος
  Κουκουμάπας Γεώργιος
  Παππάς Αθανάσιος
  Παπαγρηγορίου Βασίλειος