ΜΕΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ

Πρόεδρος Μακρίδης Βασίλειος
Αντιπρόεδρος Α’ Κεχαγιάς Χαρίτων
Αντιπρόεδρος Β’ Γιατσιάτσιος Στυλιανός
Γενικός Γραμματέας Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος
Ταμίας: Κοτόπουλος Μιχαήλ
Μέλη: Στύλος Απόστολος
Λύτης Αντώνιος
Λαβιδάς Γεώργιος
Γιαμουρταλής Ασημάκης
Παππάς Αθανάσιος
Τοπούζης Δημήτριος