ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ

1) Γενικός σκοπός της Ομοσπονδίας είναι η διεκδίκηση, προαγωγή και διασφάλιση των Οικονομικών κοινωνικών και επαγγελματικών συμφερόντων όλων των αγροτών παραγωγών αγροτικών προϊόντων-πωλητών λαϊκών αγορών, είτε αυτοί μετέχουν στους Συλλόγους-μέλη της, είτε όχι.

2) Ειδικότερα η Ομοσπονδία σκοπεύει:

  • Στη συνέχιση και στο συντονισμό της δράσης όλων των Συλλόγων παραγωγών  Αγροτικών προϊόντων-πωλητών λαϊκών αγορών,που έχουν την έδρα τους στην  Περιφέρεια Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας ,Θεσσαλίας και Θράκης ,για την eπίτευξη των στόχων τους καθώς και για την εκπλήρωση των σκοπών της Ομοσπονδίας
  • Στην ταξική συνειδητοποίηση των παραγωγών αγροτικών προϊόντων-πωλητών  λαϊκών αγορών ,στην ενίσχυση και ενδυνάμωση των δημοκρατικών τους αρχών
  • Στην υποστήριξη με όλα τα νόμιμα μέσα οικονομικών, κοινωνικών και επαγγελματικών συμφερόντων των παραγωγών αγροτικών προϊόντων-πωλητών λαϊκών αγορών
  • Στην καλυτέρευση της οικονομικής κατάστασης των παραγωγών αγροτικών προϊόντων-πωλητών λαϊκών αγορών στην εξασφάλιση δίκαιης ανταμοιβής  της εργασίας τους, στην βελτίωση των συνθηκών της εργασίας τους τόσο στην παραγωγή όσο και στην πώληση των προϊόντων τους,στήν ανάπτυξη ανθρωπίνων όρων ζωής στις αγροτικές περιοχές και στον περιορισμό της αστυφιλίας
  • Στην βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των κατοίκων των αγροτικών περιοχών
  • Στην προστασία και διαφύλαξη της καλλιεργήσιμης γης της Χώρας από το αλλοδαπό και ντόπιο κεφάλαιο
  • Στην διατήρηση της πνευματικής και πολιτιστικής μας κληρονομίας και στην ανάπτυξη του μορφωτικού και πολιτιστικού επιπέδου των αγροτών γενικότερα
  • Στην καλλιέργεια της συνεταιριστικής ιδέας καθώς επίσης και στην βελτίωση και προοδευτική αλλαγή των θεσμών και δομών της αγροτικής μας οικονομίας με τελικό στόχο τη συνεταιριστικοποίησή της και την εξυπηρέτηση των συμφερόντων όλων των εργαζομένων και του κοινωνικού συνόλου
  • Στη συνεργασία με τις συνδικαλιστικές και συνεταιριστικές οργανώσεις των αγροτών(ΓΕΣΑΣΕ,ΠΑΣΕΓΕΣ,Αγροτικούς Συλλόγους και Συνεταιρισμούς), με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις των εργαζομένων με την Τοπική Αυτοδιοίκηση καθώς επίσης και με τα θεσμοθετημένα όργανα διαλόγου με το Κράτος, τα Ν.Π.Δ.Δ.και τα κρατικά Ν.Π.ΙΔ.
  • Στη συμμετοχή εκπροσώπων της Ομοσπονδίας σ όλα τα όργανα (Επιτροπές, Οργανισμούς κλπ) που έχουν σχέση με τους παραγωγούς αγροτικών προϊόντων-Πωλητές   λαϊκών αγορών.Στη συμμετοχή εκπροσώπων των Συλλόγων-μελών της Ομοσπονδίας σε αντίστοιχα Περιφερειακά, Νομαρχιακά η Επαρχιακά όργανα.