ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ

Για την επιτυχία των στόχων της,η ομοσπονδία ασκεί ιδιαίτερα τις ακόλουθες δραστηριότητες:

  • Διεξάγει αγώνες για την κατοχύρωση και διεύρυνση των οικονομικών και Κοινωνικών συμφερόντων των παραγωγών αγροτικών προϊόντων-πωλητών λαϊκών αγορών που συμμετέχουν στους Συλλόγους-μέλη της και γενικότερα όλων των παραγωγών αγροτικών προϊόντων λαϊκών αγορών
  • Μελετά τα οικονομικά,κοινωνικά και επαγγελματικά προβλήματα που απα σχολούν τους παραγωγούς αγροτικών προϊόντων-πωλητές λαϊκών αγορών και εκείνα τα προβλήματα ιδιαίτερα που αφορούν την παραγωγή τυποποίηση, μεταφορά και πώληση των αγροτικών προϊόντων στις λαϊκές αγορές.
  • Φροντίζει για την εγγραφή σαν μελών της Ομοσπονδίας όλων των Συλλόγων Παραγωγών αγροτικών προϊόντων-πωλητών λαϊκών αγορών Φροντίζει για την ίδρυση νέων συλλόγων σε όλες τις πόλεις της Περιφέρειας Και για την εγγραφή στους Συλλόγους όσο γίνεται περισσότερων μελών, Καθώς και όλων των παραγωγών αγροτικών προϊόντων-πωλητών λαϊκών Αγορών της χώρας,ανεξάρτητα από πεποιθήσεις και πολιτικές διαφορές, Ανεξάρτητα από την κατοχή η μη γεωργικού κλήρου ,με μόνες προϋποθέσεις Να είναι ενήλικες και να συγκεντρώνουν τις ιδιότητες του παραγωγού αγροτικών Προϊόντων και πωλητού αυτών των προϊόντων στις Λαϊκές αγορές
  • Οργανώνει διαφωτιστικές εκστρατείες για τα προβλήματα των μελών της και των παραγωγών αγροτικών προϊόντων-πωλητών λαϊκών αγορών.Ενημερώνει κατάλληλα την Κυβέρνηση βουλή.τα πολιτικά κόμματα,τον Τύπο,τηΓΕΣΑΣΕ, την ΣΥΔΑΣΕ,την ΠΑΣΕΓΕΣ, τους Αγροτικούς Συλλόγους και τους Συνεταιρισμούς, την Τοπική Αυτοδιοίκηση,καθώς επίσης και τις συνδικαλιστικές Οργανώσεις των εργαζομένων για τα προβλήματα αυτά και προτείνει τρόπους για την επίλυση τους.
  • Για την προώθηση και επίλυση των παραπάνω προβλημάτων συνεργάζεται με τις Δημόσιες Αρχές,την Τοπική Αυτοδιοίκηση,τις Συνεταιριστικές και Συνδικαλιστικές Οργανώσεις και τους εκπροσώπους των κοινωνικών ομάδων η άλλων φορέων.
  • Επεξεργάζεται και προωθεί θεσμούς και προτείνει τη λήψη μέτρων που Συμβάλλουν στην ανύψωση του οικονομικού πνευματικού και πολιτιστικού Επιπέδου των παραγωγών αγροτικών προϊόντων-πωλητών λαϊκών αγορών.
  • Οργανώνει διαλέξεις, συγκεντρώσεις,εκδρομές,καλλιτεχνικές,αθλητικές και Γενικά πολιτιστικές και ψυχαγωγικές εκδηλώσεις.
  • Εκδίδει διαφωτιστικά φυλλάδια και κάθε είδους έντυπα.
  • Αναλαμβάνει να εκτελέσει η να συμμετέχει σε εμπειρογνωμοσύνες,μελέτες, έρευνες καθώς επίσης και να αναθέτει την εκτέλεση αυτών σε τρίτους με στόχο την διερεύνηση και καταγραφή δεδομένων και δραστηριοτήτων που θα καταστήσουν δυνατή και ευκολότερη την προάσπιση συμφερόντων των παραγωγών.Τυχόν εισπραττόμενες αμοιβές διατίθενται για τις δαπάνες των εμπειρογνωμοσυνών,μελετών κλπ,και τυχόν υπόλοιπα καλύπτουν λειτουργικές δαπάνες της Ομοσπονδίας.