ΜΕΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ

Πρόεδρος Μακρίδης Βασίλειος
Αντιπρόεδρος Α’ Καρυπίδης Ανέστης
Αντιπρόεδρος Β’ Κοτόπουλος Μιχαήλ
Γενικός Γραμματέας Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος
Ταμίας: Γιατσιάτσιος Στυλιανός
Μέλη: Αδαμίδης Λάζαρος
  Κολασίδης Ευθύμιος
  Λαβιδάς Γεώργιος
  Μουλαράς Αναστάσιος
  Στεριανός Βασίλειος
  Στύλος Απόστολος