ΜΕΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ

Πρόεδρος Μακρίδης Βασίλειος
Αντιπρόεδρος Α’ Κεχαγιάς Χαρίτων
Αντιπρόεδρος Β’ Κοτόπουλος Μιχαήλ
Γενικός Γραμματέας Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος
Ταμίας: Γιατσιάτσιος Στυλιανός
Μέλη: Αδαμίδης Λάζαρος
  Καρυπίδης Ανέστης
  Κεχαγιάς Αντώνιος
  Λαβιδάς Γεώργιος
  Στεριανός Βασίλειος
  Στύλος Απόστολος