Η Ομοσπονδία μας και πάλι στην πρώτη γραμμή για την επίλυση των προβλημάτων του κλάδου

Κατάληψη μέτρων πάγκου- προβλήματα με το Δήμο Αλμωπίας
4 Δεκεμβρίου 2014
Νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική του ΥπΑΤ για τις ενισχύσεις των αγροτών
18 Δεκεμβρίου 2014
Όλες

Η Ομοσπονδία μας και πάλι στην πρώτη γραμμή για την επίλυση των προβλημάτων του κλάδου

Αγαπητοί Συνάδελφοι Παραγωγοί,

Όπως σας είχαμε ενημερώσει στο παρελθόν, η Ομοσπονδία μας έκανε πλήθος ενεργειών για την επίλυση του προβλήματος που ανέκυψε με το Ν. 4264 και την απαγόρευση πώλησης πολλαπλασιαστικού υλικού στις Λαϊκές Αγορές.

Το ζήτημά μας λύθηκε, αφού με την 63039 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης οι Παραγωγοί μπορούν πλέον να θεωρούν την άδειά τους προσθέτοντας το πολλαπλασιαστικό υλικό, ώστε να το πουλήσουν στη Λαϊκή Αγορά.

Άλλη μία επιδίωξη του κλάδου μας πραγματοποιήθηκε. Σας παραθέτουμε την απόφαση.

 

Αριθμ. 63039 (2)

 

Προσθήκη πωλούμενου προϊόντος από παραγωγούς

πωλητές λαϊκών αγορών κατ’ εφαρμογή της παρ. 4

του άρθρου 9 του Ν. 4264/2014 «Άσκηση εμπορικών

δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος και άλλες δι−

ατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 118).

 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

1.1) Της παρ. 4 του άρθρου 9 του Ν.4264/2014 «Άσκηση

εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος και

άλλες διατάξεις», (ΦΕΚ Α΄118), όπως έχει τροποποιηθεί

και ισχύει.

1.2) Του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄98) «Κωδικοποίηση της

νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όρ−

γανα», όπως ισχύει.

1.3) Του Π.Δ. 116/2014 (ΦΕΚ Α΄ 185) «Οργανισμός του

Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας».

1.4) Του Π.Δ. 85/2012 (ΦΕΚ Α΄ 141) «Ίδρυση και μετονομα−

σία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση Υπηρεσιών»

1.5) Του Π.Δ. 89/2014 (Α΄ 134) «Διορισμός Υπουργών,

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»

1.6) Του Π.Δ. 118/13 (ΦΕΚ Α΄ 152) «Τροποποίηση τον

π.δ. 85/2012 (Α΄ 141) Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών, Με−

ταφορών και Δικτύων και Υπουργείου Πολιτισμού και

Αθλητισμού και μετονομασία των Υπουργείων Ανάπτυ−

ξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και

Δικτύων και Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και

Αθλητισμού σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστι−

κότητας και σε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

αντιστοίχως»

1.7) Της με αριθμό 54169/31.10.2014 (ΦΕΚ Β’ 2944) από−

φασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης

και Ανταγωνιστικότητας με θέμα «Ανάθεση αρμοδιοτή−

των στους Υφυπουργούς Ανάπτυξης και Ανταγωνιστι−

κότητας».

2. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν

προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο−

λογισμού, αποφασίζουμε:

Στην υποπαράγραφο Α της παραγράφου 1 του άρθρου 9

του ν. 4264/2014 «Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων

εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις » (ΦΕΚ Α΄ 118)

προστίθεται ως πωλούμενο προϊόν από τους παραγω−

γούς πωλητές λαϊκών αγορών το πολλαπλασιαστικό

υλικό καλλιεργούμενων φυτικών ειδών και κατά συνέ−

πεια στο τέλος του στοιχείου (β) της υποπαραγράφου

αυτής προστίθεται η ακόλουθη φράση: «καθώς και πολ−

λαπλασιαστικό υλικό καλλιεργούμενων φυτικών ειδών

(φυτώρια κηπευτικών, δενδρυλλίων οπωροφόρων, αμπέ−

λου), υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν ο ν. 1564/1985

(Α 185), όπως ισχύει, και οι υπουργικές αποφάσεις που

εκδόθηκαν κατ’ εξουσιοδότησή του.»

Η παρούσα τίθεται σε ισχύ από τη δημοσίευση της

στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της

Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 25 Νοεμβρίου 2014

 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ