ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΡΙΩΝ ΛΑΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ

Πρόστιμα στις Λαϊκές Αγορές
9 Σεπτεμβρίου 2014
Νόμιμες Λαϊκές Αγορές vs. Παζάρια Χωρίς Μεσάζοντες
25 Σεπτεμβρίου 2014
Όλες

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΡΙΩΝ ΛΑΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Αγαπητοί συνάδελφοι,

 

Λόγω του ότι, μέχρι και σήμερα,  πολλές υπηρεσίες από όλη την Ελλάδα αλλά και πολλοί συνάδελφοι επικοινωνούν μαζί μας ρωτώντας μας σχετικά με την επιλογή των τριών Λαϊκών Αγορών από τους Παραγωγούς, σύμφωνα με το Ν. 4264, σας ενημερώνουμε εκ νέου οτι:

Με βάση την Α2– 795/ 01-09-2014 διευκρινιστική του Υπουργείου Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας προς την Ομοσπονδία μας, παρέχεται η δυνατότητα στον Παραγωγό να δηλώνει μέχρι τρεις Λαϊκές Αγορές ανά ημέρα, ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα ικανοποίησης του αιτήματός του.

Παρακάτω μπορείτε να διαβάσετε ολόκληρη την διευκρινιστική επιστολή του Υπουργείου.

Παρακαλούμε ενημερώστε μας σε περίπτωση που γνωρίζετε Υπηρεσία, η οποία δεν τηρεί όσα αναφέρει η παρούσα επιστολή:

«

ΘΕΜΑ: «Διευκρινίσεις σχετικά με την περίπτωση στ της παρ. 1 του άρθ. 10 του ν. 4264/2014».

Σχετ.: Το με αριθμό πρωτ. 2014/26-8-2014 έγγραφό σας.

 

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού εγγράφου σας, σας πληροφορούμε τα εξής:

Στην περίπτωση στ της παρ. 1 του άρθ. 10 του ν. 4264/2014 (ΦΕΚ Α΄ 118) προβλέπεται ότι προκειμένου για την απόκτηση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών από φυσικό πρόσωπο υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση- αίτηση στην αρμόδια αρχή του άρθ. 8 του εν λόγω νόμου, στην οποία ο ενδιαφερόμενος δηλώνει «μέχρι τρεις  (3) λαϊκές αγορές στις οποίες, κατά σειρά προτίμησης, επιθυμεί να δραστηριοποιηθεί».

Επιπλέον, στην περίπτωση ζ της ίδιας παραγράφου προβλέπεται ότι στην αίτησή του ο ενδιαφερόμενος θα δηλώνει «ότι θα δραστηριοποιείται σε μία λαϊκή αγορά ανά ημέρα και ότι δεν έχει υποβάλλει αίτηση άδεια παραγωγού λαϊκών αγορών σε οποιονδήποτε άλλο φορέα χορήγησης αδειών παραγωγού λαϊκών αγορών».

Επιπρόσθετα στην παρ. 2 του άρθ. 5 του ίδιου νόμου αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι «οι Δήμαρχοι υποχρεούνται να παρέχουν κατά προτεραιότητα στους παραγωγούς όλης της χώρας θέσεις στις λαϊκές αγορές ευθύνης τους…».

Από τη συνδυαστική εφαρμογή των παραπάνω διατάξεων συνάγεται ότι ο παραγωγός δικαιούται να δραστηριοποιείται σε μία λαϊκή αγορά ανά ημέρα και ότι τυγχάνει προνομιακής μεταχείρισης για την απόκτηση θέσης έναντι των επαγγελματιών, εφόσον βέβαια υπάρχει διαθέσιμη θέση.

Για το λόγο αυτό, αλλά και για την περίπτωση που δε υπάρχει διαθέσιμη θέση στη λαϊκή αγορά που ο παραγωγός επιθυμεί να δραστηριοποιηθεί, από το νόμο και τα παραπάνω εκτιθέμενα προκύπτει ότι, με την περίπτωση στ της παρ. 1 του άρθ. 10 παρέχεται η δυνατότητα στον ενδιαφερόμενο παραγωγό να δηλώσει μέχρι τρεις (3) λαϊκές αγορές ανά ημέρα, ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα ικανοποίησης του αιτήματός του.

Κατά συνέπεια ό,τι μας καταγγέλετε με το ως άνω σχετικό έγγραφό σας, αντίκειται στο νόμο και παρακαλούνται οι φορείς στους οποίους κοινοποιείται το παρόν να εφαρμόζουν τις κείμενες διατάξεις υπό το πρίσμα των διαλαμβανομένων σε αυτό.

 

                                                                                                                   Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

                                                                                                 ΤΗΣ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

                                                                                                  ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

                                                                                                  ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΑΝΟΣ 

                                                                                                                                                                   »

 

 

 

 

 

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                    Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ        ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ