8 Ιουλίου 2021
ΙΔΡΥΣΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
26 Ιουλίου 2021
Όλες

Ίδρυση Συνομοσπονδίας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Θεσσαλονίκη, 19/07/2021

Αρ. Πρωτ.:3734

Κατόπιν Συνεδρίασης του Δ.Σ της Ομοσπονδίας μας σήμερα την 19 Ιουλίου στις 10:30 , αποφασίστηκαν ομόφωνα τα κάτωθι:

ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

Την Δεύτερα στις 19 Ιουλίου 2021 και ώρα 10:30 με 13:00 συνήλθαν σε συνεδρίαση διά περιφοράς για λόγος διασφάλισης της δημόσιας υγείας και σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 10 της πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α/11-03-2020) τα μέλη του Δ.Σ της Ομοσπονδίας με την επωνυμία ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΛΑΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ :Μακρίδης Βασίλειος ,Καρυπίδης Ανέστης, Κοτόπουλος Μιχάλης , Παπαδόπουλος Κων/νος ,Γιατσιάτσιος Στυλιανός,Αδαμίδης Λάζαρος,Κολασίδης Ευθύμιος ,Λαβιδάς Γεώργιος,Μουλαράς Αναστάσιος,Στεριανός Βασίλειος και Στύλος Απόστολος ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της Ομοσπονδίας κου Μακρίδη Βασίλη με θέματα ημερήσιας διάταξης :

1. <<Λήψη απόφασης συμμετοχής της Ομοσπονδίας Συλλόγων Παραγωγών Λαϊκών Αγορών Μακεδονίας Θεσσαλίας Θράκης στην υποίδρυση της Συνομοσπονδίας Λαϊκών Αγορών Ελλάδος>> Κατόπιν εισήγησης του Προέδρου της Ομοσπονδίας ,τα μέλη του Δ.Σ αποφάσισαν ομόφωνα την συμμετοχή στην υπόιδρυση της ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΛΑΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

. 2.<<Λήψη απόφασης μελών Δ.Σ για την προσωρινή διοίκηση της Συνομοσπονδίας με τους αναπληρωτές αυτής>>

Κατόπιν εισήγησης του Προέδρου της Ομοσπονδίας ,τα μέλη του Δ.Σ αποφάσισαν ομόφωνα για τα μέλη της προσωρινής διοίκησης της Συνομοσπονδίας ως εξής :

-Μακρίδης Βασίλειος Τακτικό μέλος

-Λαβιδάς Γεώργιος Αναπληρωτής

-Καρυπίδης Ανέστης Τακτικό μέλος

-Κολασίδης Ευθύμιος Αναπληρωτής

Λύεται η Συνεδρίαση

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος Ο Γεν.Γραμματέας

Μακρίδης Βασίλειος Παπαδόπουλος Κωνσταντ