ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018
4 Ιουνίου 2018
ΧΗΜΙΚΕΣ ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ
9 Ιουλίου 2018
Όλες

ΑΝΑΝΕΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Συνεχείς οι παρεμβάσεις της Ομοσπονδίας μας σε Δήμους, καθώς αναρίθμητα είναι τα προβλήματα που ανακύπτουν κατά την ανανέωση των αδειών των παραγωγών.
Συγκεκριμένα τονίζουμε ότι ΔΕΝ προκύπτει ΠΟΥΘΕΝΑ από τα παρακάτω ότι κατά την ανανέωση της άδειας του ο παραγωγός πρέπει να προσκομίσει τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος που χρησιμοποιεί. Αφενός μεν για την έκδοση παραγωγικής άδειας στο αρθρ. 5 παρ. 1 περ. α του ν. 4497/2017, αναφέρεται ότι «Η ΝΕΑ ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΠΩΛΗΤΗ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία: α. Την αρχή που εκδίδει την άδεια, τον αριθμό της άδειας, την αρχική ημερομηνία έκδοσής της και τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος που χρησιμοποιεί ο κάτοχός της…», καθώς και στην εγκύκλιο υπ΄ αριθ. 37698/03-04-2018 του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης στην Ενότητα Β΄ – Ειδικά Θέματα που αφορούν σε διατάξεις του νόμου περ. 2, η οποία αφορά στοιχεία αδειών πωλητών υπαίθριου εμπορίου (άρθρα 5 & 15) αναφέρεται ότι: «Για την καταγραφή των στοιχείων που απαιτούνται να αναγράφονται στις παραγωγικές και επαγγελματικές άδειες (π.χ. αριθμός δημοτολογίου, Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ) και σε περίπτωση που δεν προκύπτει από τα ήδη υποβληθέντα δικαιολογητικά, απαιτείται η προσκόμιση του αντίστοιχου δικαιολογητικού-εγγράφου-βεβαίωσης αρμόδιας αρχής στο οποίο αναγράφεται το στοιχείο.» Αφετέρου δε για την ανανέωση παραγωγικής άδειας τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσει ο παραγωγός αναφέρονται στο αρθρ. 11 παρ. 1 του ν. 4497/2017 ως εξής: «Για την ανανέωση των αδειών παραγωγών πωλητών οποιασδήποτε κατηγορίας του παρόντος, οι δικαιούχοι επαγγελματίες αγρότες υποβάλλουν στην αρμόδια αρχή του άρθρου 8 μέχρι και δύο (2) μήνες πριν τη συγκομιδή: α. αντίγραφα της τελευταίας Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης και της τελευταίας Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας/ Εκτροφής ΕΛΓΑ, β. αίτηση-υπεύθυνη δήλωση, στην οποία αναφέρονται τα παραγόμενα είδη και οι εκτιμώμενες ποσότητες που ο παραγωγός προτίθεται να διαθέσει στη λαϊκή αγορά ή το υπαίθριο εμπόριο, πλανόδιο ή στάσιμο κατά περίπτωση, η έκταση και η τοποθεσία των καλλιεργειών, καθώς και το χρονικό διάστημα που ο παραγωγός επιθυμεί να διαθέσει τα προϊόντα του, με αναφορά στο κάθε προϊόν ξεχωριστά, και το οποίο δε μπορεί να υπερβαίνει το ένα έτος…»
Εν συνεχεία όσον αφορά την ασφαλιστική ενημερότητα ο παραγωγός μπορεί να ανανεώσει την άδεια του χωρίς να προσκομίσει το εν λόγω παραστατικό, το οποίο έχει το δικαίωμα να το καταθέσει έως 31 Δεκεμβρίου 2018 και θα το υποβάλλει ξανά έπειτα από τρία (3) έτη, δηλαδή το 2021, όπως προκύπτει από το αρθρ. 11 παρ. 2 του ν. 4497/2017, όπου αναφέρεται ότι: «Επιπρόσθετα των δικαιολογητικών της παραγράφου 1, ο παραγωγός υποχρεούται ανά τριετία να υποβάλει τη βεβαίωση της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 9, για την απόδειξη της ιδιότητάς του ως επαγγελματία αγρότη, καθώς και ασφαλιστική ενημερότητα.» Και καθότι με εγκύκλιο υπ΄ αριθ. 46974/02-05-2018 του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης στην Ενότητα Α. Αδειούχοι παραγωγοί πωλητές υπαίθριου (στάσιμου και πλανόδιου εμπορίου) περ. 3, όπου αναγράφεται ρητά ότι: «Αναφορικά με την ανανέωση άδειας παραγωγού πωλητή υπαίθριου εμπορίου η οποία εκδόθηκε πριν την έναρξη ισχύος του ν. 4497/2017, η ασφαλιστική ενημερότητα δύναται να υποβληθεί μέχρι τέλους του έτους 2018.» Σας παραθέτουμε παρακάτω τα σχετικά έγγραφα στους Δήμους Έδεσσας και Αλμωπίας όπου ανέκυψαν τα εν λόγω ζητήματα.
Η Ομοσπονδία μας άμεσα και υπεύθυνα πράττοντας τα δέοντα επιδιώκει και επιτυγχάνει την εξομάλυνση διαδικασιών όπως αυτής της ανανέωσης παραγωγικής άδειας. Είναι πάντα δίπλα στον παραγωγό – πωλητή των λαϊκών αγορών αρωγός και υπερασπιστής των δίκαιων αιτημάτων του.
 
ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                    Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ        ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ