Τροπολογία – Προσθήκη σε σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών σε επαγγελματικές άδειες

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΤΟ ΤV 100
4 Μαρτίου 2020
ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΓΙΑ ΝΕΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ
12 Μαρτίου 2020
Όλες

Τροπολογία – Προσθήκη σε σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών σε επαγγελματικές άδειες

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

(ΠΕΡΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ)

Τροπολογία – Προσθήκη σε σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών «Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις» ψηφίστηκε την Πέμπτη 5 Μαρτίου 2020 και αφορά σε επαγγελματικές άδειες. Συγκεκριμένα στο άρθρο 15 του εν λόγω νομοσχεδίου αναφέρονται τα εξής:«Με τις προτεινόμενες διατάξεις ρυθμίζονται θέματα λειτουργίας των λαϊκών αγορών. Η διαδικασία επαναπροκήρυξης των θέσεων λαϊκών αγορών αφορά στο σύνολο ή σε μέρος των θέσεων που παραμένουν αδιάθετες παρότι είχαν προκηρυχθεί από τις Περιφέρειες για επαγγελματίες πωλητές που δραστηριοποιούνται στις λαϊκές αγορές ευθύνης τους για λιγότερες από πέντε (5) ημέρες εβδομαδιαίως. Στην επαναπροκήρυξη των αδιάθετων θέσεων δύναται να λάβουν μέρος επαγγελματίες πωλητές κάθε Περιφέρειας που δραστηριοποιούνται για λιγότερες από πέντε (5) ημέρες εβδομαδιαίως, εκτός των πωλητών οι οποίοι, με υπεύθυνη δήλωση είχαν δηλώσει ότι, δεν επιθυμούν να δραστηριοποιούνται για περισσότερες ημέρες, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του αρθρ. 20 του ν. 4497/2017 (Α’ 171). Η επαναπροκήρυξη των αδιάθετων θέσεων δεν κωλύει την προκήρυξη νέων αδειών επαγγελματιών πωλητών λαϊκών αγορών. Η ρύθμιση περί επαναπροκήρυξης αδιάθετων θέσεων συνιστά δυνατότητα και όχι υποχρέωση της Περιφέρειας, αποσκοπεί στη διασφάλιση της πληρότητας των λαϊκών αγορών, ως προς την επάρκεια της παροχής αγαθών για την ικανοποίηση των αναγκών των καταναλωτών. Περαιτέρω, η προτεινόμενη ρύθμιση εξυπηρετεί, ιδίως, τις περιπτώσεις εκείνες, που λόγω ιδιαίτερων γεωγραφικών συνθηκών, δεν είναι ευχερής η πρόσβαση και συνακόλουθα η κάλυψη των θέσεων λαϊκών αγορών από επαγγελματίες πωλητές της οικείας Περιφέρειας, αλλά από άλλες Περιφέρειες.»

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ